Informatie

Huisregels

 • We gaan er vanuit dat kinderen elkaar accepteren en respecteren. Niemand speelt alleen en iedereen telt mee. Afwijkend gedrag (pesterijen,vandalisme,agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de leiding zelf. Bij aanhoudende klachten worden de ouders door de hoofdleiding aangesproken.
 • Kinderen mogen bij hinderend gedrag de ander vragen om ermee te stoppen en de ander hoort zich hier aan te houden. Als dat niet helpt, mag leiding om hulp gevraagd worden.
 • Er wordt geen lichamelijke of materiële schade toegebracht door kinderen.
 • Geweld en dreiging is verboden.
 • Kinderen geven elkaar geen seksueel getinte aandacht deze week.
 • Kinderen raken elkaar niet tegen zijn of haar wil aan. We stimuleren daarom gepaste kleding.
 • Geld, telefoons, alcohol en wapens zijn verboden mee te nemen gedurende de KVW-week, of het moet anders vermeldt staan op het programmablad.
 • Het is fijn als de kinderen op de genoemde tijden van het programmablad aanwezig zijn en op tijd opgehaald worden.
 • Het meenemen van zonnebrandcreme, eten en voldoende drinken wordt door ons gestimuleerd. Dit blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.
 • KVW Altweerterheide kan de foto’s die gemaakt zijn tijdens de week publiceren op facebook en de website. Indien u dit niet wilt dient u dit aan te geven op het inschrijfformulier.
 • KVW Altweerterheide houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere deelname aan de week te ontzeggen.
 • Heeft u klachten over leiding of andere kinderen dan kunt u hiermee terecht bij Jochem van der Loo.
 • Leiding van KVW Altweerterheide is minimaal 16 jaar. Hulpleiding minimaal 15 jaar. Dit i.v.m. verzekering tegen ongevallen, materiële schade e.d.
 • De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen. Hulpleiding is verantwoordelijk voor het verzorgen van de spellen. Van leiding wordt verwacht dat ze zo veel mogelijk meedoen met een spel. Kan dat niet, stimuleer, activeer en moedig de kinderen aan.
 • De leiding gaat discreet met het draaiboek en alle informatie van kinderen/leiding om. Het draaiboek mag niet achtergelaten worden.
 • De leiding zorgt ervoor dat kinderen nooit alleen zijn. Als je even weg van de groep moet, meldt dit dan bij je collega-leiding. Alleen bij een akkoord de groep verlaten.
 • Er wordt gedurende of voor het KVW-programma geen alcohol of drugs genuttigd.
 • Roken alleen buiten het zicht van de kinderen. Overleg met je collega-(hulp)leiding welk moment geschikt is.
 • Mocht er een ernstig probleem met een kind zijn, geef dit door aan de hoofdleider. Denk aan extreme agressie, problemen thuis of een ongeluk.
 • Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt, moeten geaccepteerd worden en worden niet in het bijzijn van de kinderen of ouders besproken. Tijdens de vergaderingen kan het wel besproken worden.
 • Ga zuinig om met de KVW-materialen. Controleer goed of je alle materialen inlevert en ruim deze op de juiste plek op.
 • Van leiding wordt een actieve en enthousiaste bijdrage verwacht. Zowel tijdens de voorbereiding in de werkgroep als in de KVW-week zelf. Leiding kan aangesproken worden op een passieve, negatieve en/of onverantwoordelijke houding.
 • Is er onenigheid binnen de groep ga dan naar Jochem van der Loo. Laat onenigheid nooit of te nimmer merken waar kinderen of ouders bij zijn.
 • In het beleidsplan van Stichting KVW Weert staat een gedragscode opgesteld voor haar vrijwilligers in het kader van preventie seksuele intimidatie. De gedragscode ontvangt iedere leiding voorafgaand aan de KVW-week, leiding wordt geacht zich aan deze gedragscode te houden. Mocht er een vermoeden zijn op seksuele intimidatie binnen KVW Altweerterheide verzoeken wij u contact op te nemen met Jochem van der Loo of de vertrouwenspersoon van Jeugdwerk Limburg.

Verzekering

Tijdens de week zijn de kinderen WA verzekerd via de Stichting Kindervakantiewerk Weert. 
Dit wil zeggen dat indien uw kind schade berokkend aan derden (dus niet aan kinderen of eigendommen van KVW Altweerterheide), de leiding hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Zij wordt hiervoor tijdens de week verzekerd. Dit is echter alleen van toepassing in de periode van vertrek tot terugkomst.

Verder geldt de algemene regel dat de eerst afgesloten verzekering geldt boven alle andere verzekeringen. Wij gaan er vanuit dat u zelf een ongevallen- en ziektekostenverzekering voor uw kind heeft afgesloten. De leiding kan en wil niet aansprakelijk gesteld worden voor niet verzekerde deelnemende kinderen! We verzoeken u dan ook om het aanmeldingsformulier zo volledig mogelijk in te vullen, zodat we bij eventuele ongevallen snel kunnen handelen.

Privacywet

Ook KVW Altweerterheide heeft haar Privacy beleid opgesteld naar aanleiding van de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van Persoonsgegevens. Mocht je aanvullende vragen of opmerkingen hebben kan je deze stellen via onze Security Officer via [mail adres].